DEUKALION A PYRRHA

Kdo: Deukalion a Pyrrha
Koho v co: kámen v lidské bytosti (děti)
Proč: Jako jediní přežili potopu a báli se, že je lidský rod odkázán k záhubě.

" ... k svatyni bohyně věštné hned svoje obrátí kroky,
[...] takto se modlíce oba: "Ó Themido
[...] pověz, jak záhubu lidského rodu je napravit možno [...]"
[...]
věštbu jim dala:
"Vyjděte z chrámu, pak zahalte hlavu, pás rozvažte šatů*,
kosti vznešené matky pak za sebe házejte oba!"
Deukalion pochopil věštbu:
[...]
Vznešená matka je Země a kostmi zřejmě jsou zvány
kameny v útrobách jejích, ty za sebe házet nám káže!

Proměna:

"Výjdou a zahalí hlavu a tuniku uvolní v pasu*
hned kamením házejí zpět
[...]
Kameny začali ztrácet svou tvrdost a odkládat tuhost,
postupně začali měknout a změklé nabývat tvaru.
Sotvaže narostly též a dostaly jemnější tvářnost,
lze na nich vidět cosi, jak podobu lidského tvora,
ovšem nejasnou dosud, jak jeví se načatý mramor,
nedosti propracovanou a podobnou hrubým as sochám.
Cokoli vlhkého bylo v těch kamenech, cokoli bylo
prolnuto šťávou a zemí, to dostalo podobu těla;
neohebné a pevné zas mění se ve tvrdé kosti.
Kamennou žilou co bylo, to v těle teď totéž má jméno.
V nedlouhém čase ty kameny pak, jež na pokyn boží
Deukalion tam házel, se změnily v podoby mužů,
z těch pak, jež házela Pyrrha, zas nové povstaly ženy. [...]"

*uvolněním roucha nebo rozpuštěním vlasů, se naznačuje, že člověk odevzdává božstvu

Postavy:

Iuppiter (Iova)/ Zeus (Dia) - vládce vesmíru
Deukalion - syn Prometheuv
Pyrrha - sestřenice Deukaliona
Themis (-idy) - dcera Urana a Gaie, bohyně spravedlnosti, podle báje první choť Diova, věštila v Delfách před Apollonem